Samarbetspolicy

Så här samarbetar vi med restauranger

Burgerdudes samarbetspolicy

Burgerdudes är en oberoende och opartisk sajt för recensioner av burgare. Vi samarbetar med restauranger för att att främja burgarkulturen i Sverige och bidra med nya och spännande intryck och skapelser från våra många resor runt om i världen.

Vi samarbetar endast med restauranger som vi anser har goda burgare, och vi inleder aldrig ett samarbete med en restaurang förrän efter att vår recension har publicerats. Vi besöker restaurangerna anonymt för att fastställa betyget, och själva betyget kan aldrig påverkas av restaurangerna. Historiskt har det hänt flera gånger att vi har ändrat betyget på restauranger som vi har samarbetat med tidigare, då recensionen alltid ska återspegla verkligheten.

Du kan läsa mer om våra projekt och samarbeten här.

Våra åtgärder för att säkerställa oberoendet

För att säkerställa att våra recensioner alltid är baserade på vår faktiska upplevelse av burgarna, vidtar vi följande åtgärder:

  • Vi besöker restaurangerna anonymt för att fastställa betyget.
  • Vi berättar aldrig i förväg att vi kommer att göra ett besök.
  • Vi betalar för maten vi äter på när vi gör ett recensionsbesök.

Vi är alltid tydliga med våra samarbeten, oavsett om det rör sig om ett samarbete med en restaurang eller något annat företag.

Om du vill diskutera vår samarbetspolicy eller ett framtida samarbete kan du kontakta oss här.

In English

Burgerdudes’ Collaboration Policy

Burgerdudes is an independent and unbiased burger review site. We collaborate with restaurants to promote the burger culture in Sweden and contribute with new and exciting impressions and creations from our many travels around the world.

We only collaborate with restaurants that we think have good burgers, and we never start a collaboration with a restaurant until after our review has been published. We visit the restaurants anonymously to determine the rating, and the rating itself can never be influenced by the restaurants. Historically, there have been several instances where we have changed the rating of restaurants we have collaborated with in the past, as the review should always reflect reality.

You can read more about our projects and collaborations here.

Measures we take to ensure independence

To ensure that our reviews are always based on our actual experience of the burgers, we take the following steps:

  • We visit the restaurants anonymously to determine the rating.
  • We never tell the restaurants in advance that we will be making a visit.
  • We pay for the food we eat at when we make a review visit.

We are always clear about our partnerships, whether it is with a restaurant or any other company.

If you want to discuss our cooperation policy or future cooperation, you can contact us here.

Sociala medier